Welke wetten en vergoedingen zijn er?

Een overzicht van de verschillende wetten en mogelijk vergoedingen die voor u als mantelzorger handig zijn.
.
Wetten
Wet langdurige zorg (WLz) 
WLz is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz. Wie gebruik wil maken van de Wlz, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgkantoor. Of kijk op www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg
Wmo 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. U kunt onder meer bij uw gemeente terecht voor indicaties voor huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding of groepsbegeleiding of voor een aanpassing in huis. Voor meer informatie en een adviesgesprek neem contact op met de consulent mantelzorg.
Zorgverzekeringswet 
Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Deze wet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.
Jeugdwet 
Onder de Jeugdwet vallen allerlei vormen van jeugdzorg die voorheen onder de AWBZ en de Zorgverzekeringswet vielen. Heeft uw kind professionele zorg nodig? Dan kunt u hiervoor bij uw gemeente terecht.
tekst

Mogelijke vergoedingen

Mantelzorgwaardering 
Elke gemeente bepaalt zelf welke waardering zij aan de individuele mantelzorgers willen geven.
Extra kinderbijslag
Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging. U vraagt kinderbijslag aan bij de SVB.
Vergoeding reiskosten
Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.
Parkeerbeleid en –vergoedingen
Een aantal gemeenten verstrekt aan mantelzorgers een parkeervergunning. Daarmee kunt u voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.
Openbaar vervoer
Kan degene die u verzorgt door een handicap niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. U reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regiotaxi. Lees meer over de kaart op de website ovbegeleiderskaart.nl.
Persoonsgebonden budget (pgb)
Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen. In dat geval krijgt u – als zorgverlener – uit het pgb betaald. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Op svb.nl vindt u een modelovereenkomst.
Mantelzorg en een uitkering
Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht.
Zorgverzekering 
Bij diverse zorgverzekeringen krijgt u mantelzorgvergoedingen.
tekst
Heeft u een vraag over wetten, regels en vergoedingen die u niet hier kunt vinden? Neem contact op met onze consulenten RSWP of met de afdeling juridische zaken van mantelzorg.nl

Aangeboden in: