Naar een beter Samenspel

Met de werkwijze Samenspel wordt de kwaliteit van leven van de zorgvrager verbeterd en de samenwerking en begrip tussen de (in)formele zorgverleners verbeterd.

Inleiding

De formele zorg staat in Nederland steeds meer onder druk. Hierdoor ontstaan er steeds meer combinaties van formele en informele zorg. Dit vraagt om een goed samenspel onderling. Veel organisaties hebben nog geen kaders als het gaat om goed samenspel. Door middel van een landelijk ontwikkelde werkwijze ondersteunt de consulent mantelzorg van RSWP uw organisatie bij ontwikkelen van deze kaders voor goed samenspel.

Probleemstelling

Wanneer professionele zorg wordt ingezet in de thuissituatie, maar ook bij opname in een intramurale setting, bij begeleid wonen projecten of binnen de GGZ, kortom overal waar professionele zorgverleners worden ingezet, zijn er naast de patiënt/ cliënt vaak ook familieleden, vrienden of kennissen die bij de zorgverlening een rol spelen. Voor een goede kwaliteit van zorgverlening zijn deze mantelzorgers onmisbaar. Voor professionele zorgverleners is het belangrijk dat het samenspel tussen henzelf, de zorgvrager en de mantelzorgers goed verloopt. Op de servicepunten mantelzorg komen regelmatig signalen binnen dat mantelzorgers het moeilijk vinden binnen dit samenspel een goede rol in te nemen. Hierdoor kan de mantelzorger zich overbelast voelen. Voor de professionele zorgverleners kan een niet goed werkend samenspel tot onbegrip en frustratie leiden. Reden te over om te proberen dit samenspel te verbeteren

Doelstelling

Door middel van de werkwijze goed samenspel kunnen de volgende doelstellingen worden bereikt.

 1. De kwaliteit van leven van de zorgvrager is verbeterd
 2. De samenwerking tussen informele en formele zorgverleners is verbeterd
 3. Er is meer begrip onderling tussen informele en formele zorg voor elkaars positie

Werkwijze

De consulent mantelzorg fungeert voornamelijk als procesbegeleider. De organisaties bepalen welke teams of afdelingen deelnemen. Als projectbegeleider stelt de consulent mantelzorg een werkgroep(je) samen van medewerkers van de afdeling of team die het traject aansturen. De projectbegeleider zorgt voor de afstemming en faciliteert de werkgroep met praktische hulpmiddelen zoals voorbeeldbrieven vragenlijsten.

De werkgroep organiseert bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken mantelzorgers en zorgverleners met elkaar hoe de samenwerking is en waar knelpunten moeten worden opgelost.

De procesbegeleider fungeert als gespreksleider bij de bijeenkomsten zorgt dat er verslagen komen.
Na de bijeenkomsten wordt vervolgens een plan van aanpak gemaakt door de werkgroep waarin de doelen voor het komende half jaar worden vastgelegd. Ook houdt de procesbegeleider gedurende het traject contact. Na een half jaar wordt een eindevaluatie gemaakt door de procesbegeleider waarin duidelijk wordt wat het effect is geweest van de ondernomen acties uit het plan van aanpak. 

Traject resultaten

 1. Quickscan van de mate van samenspel bij de start van het traject
 2. Bijeenkomsten gezamenlijke bijeenkomsten tussen professionals en mantelzorgers of afzonderlijk. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de quickscan. Is deze overwegend positief dan kan worden besloten tot een gezamenlijke bijeenkomst. Bij overwegend negatieve uitkomsten kan het beter zijn de bijeenkomsten in eerste instantie afzonderlijk te houden.
 3. Inventarisatie van verbeterpunten van zowel de mantelzorgers als de professionals. Deze dienst als basis voor het plan van aanpak.
 4. Plan van Aanpak om de aangegeven punten te verbeteren
 5. Eindbijeenkomst waarin de verbeteringen worden besproken
 6. Eindevaluatie, met daarin de vervolgstappen om het samenspel te borgen

Training

Als uitkomst van het traject kan een training voor het team wenselijk zijn. Deze training kan RSWP verzorgen. De training bestaat uit een dagdeel desgewenst ondersteunt met E-Learning.
In de training wordt onder andere aandacht besteed aan de rol en positie van mantelzorgers, de theorie van de zorgdriehoek: zorgvrager-professional-mantelzorger en gaan oefenen met casuïstiek en doelgericht communiceren.

Randvoorwaarde

De wens om beter samen te werken moet uit het team of afdeling komen, omdat dat de enige manier is om goed samenspel te borgen wanneer het traject is afgerond.
De organisatie zal het personeel in de gelegenheid moeten stellen bijeenkomsten bij te wonen en een werkgroep te formeren en tijd te besteden aan het formuleren van het plan van aanpak.

Kosten

RSWP kan dit traject aanbieden voor 2000,- euro

Bij de prijs zit het volgende inbegrepen:

 • lesmateriaal
 • 28 uur Inzet consulent mantelzorg
  • 3 uur begeleiding bij samenstelling werkgroep
  • 3 uur voorbereiden en uitvoeren quickscan onder mantelzorgers
  • 8 uur gespreksleider bij bijeenkomsten met medewerkers en mantelzorgers
  • 3 uur ondersteuning werkgroep bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak
  • 3 uur begeleiding werkgroep evaluatie en vervolgafspraken
  • 8 uur training samenspel

Exclusief btw en eventuele reiskosten.