Jeugdwet en mantelzorg

Heeft uw kind professionele zorg nodig? Dan kunt u hiervoor bij uw gemeente terecht.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die geldt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Jeugdwet

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

  • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf)
  • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf)
  • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening
  • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden
  • jeugdzorg voor jongeren met een beperking
  • pleegzorg

De zorg kan in natura worden geleverd, maar ook een persoonsgebonden budget is mogelijk. U kunt dit aanvragen bij de gemeente. Lees hier meer over het pgb in de Jeugdwet.

Uitzondering in de Jeugdwet

De Jeugdwet geldt niet voor kinderen:

  • met een intensieve zorgvraag die altijd afhankelijk zullen zijn van zorg. Het gaat dan om kinderen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Zorg voor deze kinderen valt onder de Wet Langdurige zorg (Wlz).
  • met een indicatie intensieve kindzorg. Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet (Zvw)
  • die verpleging nodig hebben (Zvw)
  • met een zintuiglijke beperking (Zvw)

Twijfelt u over de indicatie die nodig is, dan kunt u terecht bij het Meldpunt Juiste Loket.

Logeeropvang in een zorginstelling

Besteedt u veel zorg en aandacht aan uw kind omdat hij een beperking heeft? En hebben u en de rest van het gezin daarom soms rust nodig? Dan biedt logeeropvang u misschien een oplossing. In een logeerhuis kunnen kinderen met gedragsproblemen, een ziekte of een beperking een paar dagen logeren. Logeeropvang valt onder de Jeugdwet. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente.

Ondersteuning van u als mantelzorger

Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers. De cliëntondersteuner kan u helpen bij het regelen van de juiste hulp en bij het gesprek met de gemeente. Vraag bij uw gemeente waar u een cliëntonderondersteuner kunt vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente. Of kijk op www.hoeverandertmijnzorg.nl.